• Rynek Główny, Krakow
    Provided by: Velishchuk Yevhen/Shutterstock.com